Obchodné právo

  • zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach
  • likvidácia obchodných spoločností
  • právne vzťahy vnútri spoločností
  • rokovania pri dojednaní zmluvných podmienok pri uzatváraní zmlúv
  • vypracovanie zmlúv a ich pripomienkovanie
  • zmenky
  • zastupovanie v súdnych sporoch, vrátane zastupovania v konaní so spotrebiteľským prvkom
  • zastupovanie samosprávy
  • vymáhanie pohľadávok v súdnom konaní ako aj mimosúdnom konaní
  • zastupovanie veriteľa alebo dlžníka v prípade žaloby o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer