Rodinné právo

ROZVOD:

Ešte predtým, ako návrh na rozvod manželstva na súde, zdôrazniť odporúčanie urobiť všetko pre zachovanie manželstva a rodiny . „Návrh na rozvod manželstva“  musí byť posledným možným riešením rodinných problémov v manželstve. Rozvod manželstva má priamy vplyv nielen na vzťahy medzi samotnými manželmi, ale predovšetkým na deti.

Poplatky za rozvodové konanie:

Za návrh na začatie rozvodu platí súdny poplatok vo výške 66 eur. Možno ho zaplatíte kolkami , alebo v hotovosti v pokladni jedného súdu a potvrdenie o zaplatení sa následne pripojí k návrhu. Celková suma rozvodu sa ale môže navýšiť napríklad o vypracovanie znaleckého posudku v prípade sporenia o zverenie dieťaťa. Náklady tak môžu stúpnuť o niekoľko stoviek eur.

Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom:

Ak sa v manželskom vzťahu nachádza aj neplnoleté dieťa, je potrebné navrhnúť predstavu úprav rodičovských práv po rozvode . Musí uvádzať napríklad aj to, komu budú zverené maloleté deti do osobnej starostlivosti, v akej výške bude výživné a ako upraviť styk s maloletým dieťaťom.

Naša kancelária Vám pomôže s úpravou pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva:

 • so zverením dieťaťa do výchovy jedného z rodičov,
 • striedavú osobnú starostlivosť rodičov k maloletým deťom
 • styk rodičov  prípadne ostatných príbuzných s maloletými deťmi

Výška výživného na maloleté dieťa:

Výživné možno charakterizovať ako finančný príspevok určený najmä na uspokojenie potrieb maloletého dieťaťa a na vyrovnanie jeho životnej úrovne so životnou úrovňou jeho rodičov.

Zákonnú vyživovaciu povinnosť majú vo všeobecnosti obaja rodičia , čo však znamená, že na výživu musí dieťa prispievať rovnakou sumou, hovorí nehovorím o mechanickej rovnosti. Výšku vyživovacej povinnosti každého rodiča je potrebné posúdiť individuálne , a to aj vzhľadom na ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o rodine, ktorý stanovuje, že obaja rodičia musia prispievať na výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Zákonom je stanovená len  minimálna výška výživného , ktorá sa počíta z 30% životného minima , čo predstavuje súčasnú sumu 28,08 EUR .

Horná hranica nie je označená a vždy sa určuje podľa spotreby, ale aj majetkových pomerov daného človeka. Samotná výška výživného sa určuje podľa celkových nákladov na život dieťaťa.

V súdnom konaní je potrebné zistiť a preukázať nasledujúce  druhy výdavkov na dieťa :

 1. výdavky na bývanie dieťaťa
 2. strava
 3. ošatenie
 4. cestovné náklady
 5. lieky a lekárenské pomôcky
 6. hygienické potreby
 7. poistné plnenia
 8. sporenie
 9. výdavky na výkon povolania
 10. záujmy a krúžky
 11. iné

Z nich sa následne určuje, kto by sa mal akýmkoľvek akýmkoľvek pomerom podieľať na výchove a na základe týchto prepočtov sa potom získa výška výživného. Výpočet je výsostne individuálny a navyše môže obsahovať aj dohodu medzi rodičmi . Ak sa obaja partneri dohodnú na nejakej sume, súd to nebude ovplyvňovať.